تک بیت های بسیار زیبای فاضل نظری

تک بیت های بسیار زیبای فاضل نظری

هنوزغصه خودرابه خنده پنهان کن!
بخند!گرچه توباخنده هم،غم انگیزی

#فاضل نظری

درغلغه ی جمعی وتنهاشده ای باز
انقدرکه درپیرهنت نیزغریبی

#فاضل نظری