دلم تنگه ، دلم بهانه میگیره

دلم بهانه میگیرد نبودنت را 

هیچ راهی برای سرکوبش نیست 

نه خاطراتت

نه رویایت 

نه یادت 

تنها

مثل هیزمی که به آتش نهاده ای 

می سوزد و می سوزاند

امید دارم

اشک شاید مرهمی براو باشد‎