تک بیت های بسیار زیبای فاضل نظری

تک بیت های بسیار زیبای فاضل نظری

هنوزغصه خودرابه خنده پنهان کن!
بخند!گرچه توباخنده هم،غم انگیزی

#فاضل نظری

درغلغه ی جمعی وتنهاشده ای باز
انقدرکه درپیرهنت نیزغریبی

#فاضل نظری

دگربرای کسی درددل نخواهم کرد
دگر ز دست خودم دردسرنخواهم دید

#فاضل نظری

هنرعشق فراموشی عمراست،ولی
خلق راطاقت پیمودن این صحرانیست

#فاضل نظری

گفتم این غم به خداوندبگویم،دیدم
که خداوندجداکرده زمین راازماه

#فاضل نظری

من وتواتش واشکیم دردل یک شمع
به سرنوشت تووابسته است تقدیرم

خودقضاوت کن اگردرمان دردم عشق توست
این سراشفته واین قلب ناخرسندچیست؟

#فاضل نظری

قصدمن ازحیات،تماشای چشم توست
ای جان فدای چشم تو،باقصدجان بیا

#فاضل نظری

کناربسترم بنشین ودستم رابگیرای عشق
برای اخرین سوگندهاوقت زیادی نیست

#فاضل نظری