ترس من حسین پناهی

ترس من حسین پناهی


ترس مــــن از مـــــــــردن 

و رفــــــــــتن به آن دنـــــــــــیا 

دیــــــــــدن دوبــــــــــاره آدم های 

این دنیــــــــــــــاست


سخن بزرگان - حسین پناهی