زندگی را ...

زندگی را  ...

سخت نگیر

رونق عمر چند صباحی گذراست .

قصه ی بودن ما 

برگی از دفتر افسانه ای راز بقاست 

دل اگر می شکند 

دل اگر میمیرد

و اگر باغ به خود رنگ خزان میگیرد 

همه هشدار به توست 

جان من 

سخت نگیر 

زندگی کوچ همین چلچله هاست

به همین زیبایی 

به همین کوتاهی ...